A.G. Zamirailova, E.A. Kostyreva, V.G. Eder, S.V. Ryzhkova, I.S. Sotnich
 
Lithological and geochemical features of Georgievsky, Bazhenov, and Kulomzinsky formations in the Archinsky area (Nyurolsky Depression, Tomsk Oblast)
DOI 10.31087/0016 -7894-2019-3-99-113

Lithological, geochemical, and geophysical features of Kimmeridgian-Volgian-Berriasian Georgievsky, Bazhenov, and Kulomzinsky formations in the Archinsky area (Nyurolsky Depression, Tomsk Region) are studied. Rock types of Georgievsky, Bazhenov, and Kulomzinsky formations are characterised on the basis of integrated rock composition analysis; modern methods of the obtained analytical data processing and interpretation were used, including the studies of organic matter, together with well logging results. Georgievsky Formation is represented by siltstone, argillaceous-siliceous-carbonate and siliceous-argillaceous mudstones. Bazhenov Formation is composed of siliceous-argillaceous and argillaceous-siliceous, argillaceous-siliceous-carbonate, kerogen-argillaceous-siliceous mudstones, kerogenic siliceous mudstone and carbonate; Kulomzinsky Formation is represented by siliceous-argillaceous mudstone. Analysis of iron pyritization degree and phenanthrene to dibenzothiophene ratio showed that at the time of kerogen-argillaceous-siliceous, kerogen-siliceous-argillaceous and siliceous mudstones formation, highly reducing conditions existed, while at the time of Kulomzinsky Formation siliceous-argillaceous mudstone formation, the conditions were moderately reducing. According to composition of biomarker hydrocarbons, organic matter of Bazhenov and Kulomzinsky formations is aquagenic and is in the very beginning of main oil generation phase.

 

Key words: Georgievsky, Bazhenov, Kulomzinsky formations; mudstone; organic matter; bitumoids; biomarker hydrocarbons; Western Siberia.

For citation: Zamirailova A.G., Kostyreva E.A., Eder V.G., Ryzhkova S.V., Sotnich I.S. Lithological and geochemical features of Georgievsky, Bazhenov, and Kulomzinsky formations in the Archinsky area (Nyurolsky Depression, Tomsk Oblast). Geologiya nefti i gaza. 2019;(3):99–113. DOI: 10.31087/0016-7894-2019-3-99-113.

References

1. Braduchan Yu.V., Gurari F.G., Zakharov V.A. et al. Bazhenov Horizon of Western Siberia. Stratigraphy, paleogeography, ecosystem, oil bearing capacity. Novosibirsk: Nauka; 1986. 217 p.
2. Eder V.G. Some types of sections of the Upper Jurassic Bazhenov and Georgiev formations in the Ob'-Irtysh interfluve. Russian Geology and Geophysics. 2006;47(6):744–751.
3. Eder V.G., Zamirailova A.G., Zanin Yu.N., Zigulskii I.A. Lithological structural features of the main types of the Bazhenov Formation sections. Geologiya nefti i gaza. 2016;(6):96–106.
4. Nedolivko N.M., Li C. Lithological and petrographic features of the bazhenov formation in the West-Kvenzerskaya field (the south-east of the Nyurolskaya depression, Tomsk region). Nauchnyi al'manakh. 2015;10(8):1212–1220. DOI: 10.17117/na.2015.08.1212.
5. Nedolivko N.M., Ezhova A.V. Lithogenetic deposit types of the Bazhenov formation in the South-Maya local high from core data acquired in the well no. 413 (Tomsk Region). Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri. 2015;(4):40–47.
6. Ryzhkova S.V., Burshtein L.M., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Nekhaev A.Y., Nikitenko B.L., Fomin M.A., Shurygin B.N., Beizel A.L., Borisov E.V., Zolotova O.V., Kalinina L.M., Ponomareva E.V. The Bazhenov Horizon of West Siberia: structure, correlation, and thickness. Russian Geology and Geophysics. 2018;59(7):1053–1074.
7. Ryzhkova S.V., Borisov E.V., Vakulenko L.G., Kazanenkov V.A., Kalinina L.M., Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Nekhaev A.Yu., Ponomareva E.V., Fomin M.A., Yan P.A. Facial-stratigraphic zonation of Vasyugan and Georgievka horizons (West Siberia). In: Interekspo GEO-Sibir': XIV Mezhdunar. nauch. kongr., 23–27 aprelya 2018 g., Novosibirsk : Mezhdunar. nauch. konf. «Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdenii poleznykh iskopaemykh. Ekonomika. Geoekologiya»: sb. mat-lov v 6 t. T. 1. 2018. pp. 136–144. DOI: 10.18303/2618-981X-2018-1-136-144.
8. Rozen O.M., Nistratov Yu.A. Determination of sedimentary rocks mineral composition using chemical analyses. Sovetskaya geologiya. 1984;(3):76–83.
9. Kontorovich A.E., Bakhturov S.F., Basharin A.K., Belyaev S.Yu., Burshtein L.M., Kontorovich A.A., Krinin V.A., Larichev A.I., Goudu L., Melenevskii V.N., Timoshina I.D., Fradkin G.S., Khomenko A.V. Heterochronus centers of naphthide formation and accumulation in the North-Asian Craton. Geologiya i geofizika. 1999;40(11):1676–1693.
10. Kontorovich A.E., Kostyreva E.A. Organic geochemistry of the Bazhenov bitumoids in the central regions of Western Siberia. In: Chernye slantsy: geologiya, litologiya, geokhimiya, znachenie dlya neftegazovogo kompleksa, perspektivy ispol'zovaniya kak al'ternativnogo uglevodorodnogo syr'ya: mat-ly Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Yakutsk, 23–25 July, 2015). Yakutsk: Akhsaan; 2015. pp. 150–154.
11. Kontorovich A.E., Kostyreva E.A., Rodyakin S.V., Sotnich I.S., Yan P.A. Geochemistry of the Bazhenov Formation bitumoids. Geologiya nefti i gaza. 2018;(2):79–88. DOI: 10.31087/0016-7894-2018-2-79-88

12. Kontorovich A.E., Yan P.A., Zamirailova A.G., Kostyreva E.A., Eder V.G. Classification of rocks of the Bazhenov formation. Russian Geology and Geophysics. 2016;57(11):2034–2043. DOI: 10.15372/GiG20161106.
13. Raiswell R., Buckley F., Berner R.A. et. al. Degree of Pyritization of Iron as a Paleoenvironmental Indicator of Bottom-Water Oxygenation. Journal of Sedimentary Research. 1988;58:812–819. DOI: 10.1306/212F8E72-2B24-11D7-8648000102C1865D.
14. Kontorovich A.E., Melenevskii V.N., Ivanova E.N., Fomin A.N. Phenanthrenes, Aromatic Steranes, And Dibenzothiophenes in Jurassic Deposits of the West Siberian Petroleum Province: Implications for Organic Geochemistry. Russian Geology and Geophysics. 2004;45(7):824–883.
15. Zamirailova A.G., Zanin Yu.N., Gilinskaya L.G., Zhegallo E.A., Pisareva G.M., Polyakova V.G., Levchuk M.A., Kazarbin V.V. Phosphorites of the Upper Jurassic Georgievka formation of the Wes-Siberian plain. Russian Geology and Geophysics. 1999;40(7):1079–1085.

A.G. Zamirailova   Scopus

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia,

zamirailovaag@ipgg.sbras.ru

E.A. Kostyreva   Scopus

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia,

kostyrevaea@ipgg.sbras.ru

V.G. Eder   Scopus

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia,

edervg@ipgg.sbras.ru

S.V. Ryzhkova   Scopus

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia,

rizhkovasv@ipgg.sbras.ru

I.S. Sotnich   Scopus

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia,

sotnichis@ipgg.sbras.ru

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License