T.M. Karikh, A.I. Kudamanov, S.E. Agalakov, V.A. Marinov
New pyroclastics occurrences in Upper Cretaceous deposits of Western Siberia
DOI 10.31087/0016-7894-2020-4-19-28

Considerable depletion of Mesozoic gas fields in Western Siberia increasingly stimulates the studies of the Upper Cretaceous section, where gas shows and inflows have long been known. In addition to Cenomanian Pokursky deposits, the most promising is argillaceous siltstone of the Kuznetsov formation and its analogues (Gazsalinsky package or T horizon, depth of occurrence is 800–1300 m), and also clay-siliceous sediments (opoka) of the Nizhneberezovsky member (Coniacian-Santonian packages НБ1 and НБ3) overlying the Gazsalinsky package. Persistent composition and structure, as well as wide occurrence in the West Siberian territory are typical of these deposits. Clayey rocks (siltstone and opoka) of complex genesis may represent unconventional reservoirs, which primarily responds to the features of their deposition, and secondarily — by controversial history of sediment lithogenesis. The authors briefly discuss some petrographic descriptions of Upper Cretaceous rock varieties containing ash fragments of quarts, feldspar and natural (volcanic) glass.

Key words: core; Kuznetsovsky formation; Gazsalinsky package; T horizon; Cenomanian, Turonian, Coniacian, Santonian stages; terrigenous material; opoka; volcanic glass; petrographic analysis; glauconite; pyrite; carbonate.

 

For citation: Karikh T.M., Kudamanov A.I., Agalakov S.E., Marinov V.A. New pyroclastics occurrences in Upper Cretaceous deposits of Western Siberia. Geologiya nefti i gaza. 2020;(4):19–28. DOI: 10.31087/0016-7894-2020-4-19-28. In Russ.

 

References

1. Agalakov S.E., Kudamanov A.I., Marinov V.A. Facies model of the Western Siberia Upper Cretaceous. Interekspo GEO-Sibir'. 2017;2(1):101–105. In Russ.
2. Kudamanov A.I., Agalakov S.E., Marinov V.A. The problems of Turonian-early coniacian sedimentation within the boundaries of the West Siberian plate. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdenii. 2018;(7):19–26. DOI: 10.30713/2413-5011-2018-7-19-26. In Russ.
3. Nesterov I.I., ed. Obyasnitel'naya zapiska k Atlasu litologo-paleogeograficheskikh kart yurskogo i melovogo periodov Zapadno-Sibirskoi ravniny v masshtabe 1 : 5 000 000 [Explanatory note to the Atlas of lithologic and paleogeographic maps of Jurassic and Cretaceous systems, West Siberian plain, scale 1: 5 000 000]. In:. Tyumen' : ZapSibNIGNI; 1976. 85 p. In Russ.
4. Lebedinskii V.I., Shalimov A.I. Zagadki zemnykh nedr [Mysteries of the Earths's interior]. Kiev: Naukova dumka; 1965. 184 p. In Russ.
5. Kudamanov A.I., Agalakov S.E., Marinov V.A. transgressive-regressive type of sedimentation in the Western Siberian Coniacian-Santonian (Upper Cretaceous). Oil Industry. 2018;(7):58–63. DOI: 10.24887/0028-2448-2018-7-58-63. In Russ.
6. Nesterov I.I., ed. Reshenie 5-go mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po mezozoiskim otlozheniyam Zapadno-Sibirskoi ravniny [Decision of the 5-th interagency meeting on regional stratigraphy of Mesozoic sequences in the West Siberian Plain]. Tyumen:ZapSibNIGNI; 1991. 54 p. In Russ.
7. Medvedev A.Ya. Alkaline rocks of Meso-Cenozoic volcanosedimentary complex of the West Siberian Plate: petrologic composition. Geologiya i geofizika. 2014;55(10):157–165. DOI: 10.15372/GiG20141001. In Russ.
8. Surkov V.S., Trofimuk A.A., Zhero O.G., Kontorovich A.E., Smirnov L.V. Triasovaya riftovaya sistema Zapadno-Sibirskoi plity, ee vliyanie na strukturu i neftegazonosnost' platformennogo mezozoisko-kainozoiskogo chekhla [Triassic rift system of the West Siberian Plate, its influence of the structure and petroleum potential of the Mesozoic-Cenozoic platform cover]. Geologiya i geofizika. 1982;(8):3–15. In Russ.
9. Van A.V. Mezozoisko-paleogenovyi vulkanizm na territorii Zapadno-Sibirskoi nizmennosti [Mesozoic-Paleogene volcanism in the West Siberian territory]. Doklady akademii nauk SSSR. 1973;210(5):156–159. In Russ.
10. Shaldybin M.V., Krupskaya V.V., Glotov A.V., Dorjieva O.V., Goncharov I.V., Samoilenko V.V., Deeva E.S., Lopushnyak Yu.M., Bether O.V., Zakusin S.V. Petrography and clay mineralogy of anomaly luminescent layers in Bazhenov suite of Western Siberia sedimentary basin. Oil Industry. 2018;(2):36–
40. DOI: 10.24887/0028-2448-2018-2-36-40. In Russ.

11. Panchenko I.V., Nemova V.D. Contourites in Bazhenov deposits of Western Siberia: formation, distribution and practical significance. In: Yurskaya sistema Rossii: problemy stratigrafii i paleogeografii: sbornik trudov VII Vserossiiskogo soveshchaniya (Moskva, 18–22 September, 2017). Moscow: GINRAN; 2017. pp. 153–157. In Russ.
12. Kovrigin E.K., ed. Obyasnitel'naya zapiska k gosudarstvennoi geologicheskoi karte Rossiiskoi Federatsii masshtaba 1 : 200 000. List N-48-XXXIII (seriya Angarskaya) [Explanatory note to the State geological map of Russian Federation, scale 1 : 200000. Sheet N-48-XXXIII (Angarsky series)]. Leningrad: Ministerstvo Prirodnykh resursov RF, GFUGP «Irkutskgeologiya»; 1999. 206 p. In Russ.
13. Arbuzov S.I., Mezhibor A.M., Speas D.A., Ilenok S.S., Shaldybin M.V., Belaya E.V. Nature of the Azeisk deposite of the Irkutsk Coal Basin (Sibeia, Russia). International Journal of Coal Geology. 2016;(153):99–111. DOI: 10.1016/j.coal.2015.12.001.
14. Tsekhovsky Yu.G. Role of volcanic and hydrothermal processes in sedimentation at Сretaceous - Paleogene epoch of destructive tectonics in Central Eurasia. Byulleten' Moskovskogo obshchestva ispytatelei prirody. Otdel geologicheskii. 2017;92(4):34–48. In Russ.

T.M. Karikh

Chief Specialist
Tyumen Oil Research Center, Tyumen,Russia
e-mail: tmkarikh@tnnc.rosneft.ru

 

A.I. Kudamanov
Candidate of Geological and Mineralogical Sciences,
Expert
Tyumen Oil Research Center, Tyumen, Russia
e-mail: aikudamanov@tnnc.rosneft.ru

 

S.E. Agalakov

Candidate of Geological and Mineralogical Sciences,
Expert
Tyumen Oil Research Center, Tyumen, Russia
e-mail: seagalakov@tnnc.rosneft.ru

 

V.A. Marinov

Candidate of Geological and Mineralogical Sciences,
Expert
Tyumen Oil Research Center, Tyumen, Russia
e-mail: vamarinov@tnnc.rosneft.ru

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License